در دفاع از روابط انسانیِ سکس‌زدوده

در دفاع از روابط انسانیِ سکس‌زدوده

 نویسنده : سرکارخانم صابره «اعتبار» دکترای فلسفه و جامعه‌شناسی نگاهی هستی شناختی به جایگاه زنانگی و مردانگی در منِ انسانی،
شوکی به نام نیچه

شوکی به نام نیچه

به سبک نیچه احترام بگذاریم تاملی در اهمیت سبک در تفکر  صالح نجفی اهالی فلسفه در دانشگاه معتقدند که فریدریش