پربیننده ها

مارا در فیس بوک دنبال کنید

سراج

در نبود سراج‌التواریخ؛ تاریخ افغانستان حرامزاده است

۱۲ میزان ۱۴۰۲
سراج التواریخ، واصالت فرهنگ وتاریخ
( اگر” سراج التواریخ” را ور داریم وحذف کنیم ودرنظر نگریم، از نظر ومنظر فرهنگی وهویتی وتاریخی، افغانستان حرامزاده از آب در آید.) زنده یاد علی رضوی به سید عسکر موسوی.
مخالفان سراج التواریخ، درواقع با شعورشان بازی می‌کنند. این اثر ماندگار، چه یک گزارش باشد ویا تاریخ. فیض محمد کاتب هزاره، چه مورخ باشد یا گزارش دهنده، مهم اینست که ما اکنون با همین اثرمکتوب مواجه داریم. کاتب هرچه باشد، ما بامیراث ارزنده و محصول فکری او سروکار داریم.
هیچ آدمی توقع ندارد که از یک متن، حادثه و واقعه ای فهم یک سان واستندرد به عمل آید، هر خواننده فهم خودش راخواهد داشت. خیلی ها درتاریخ به تبرئه یزیدها پرداخته اند و بر چنگال خون آلود او بوسه زده اند و شاید مخالفین سراج التواریخ را اندیشه چنان باشد که چرا آنچنان جنایات هولناک که برهزاره ها رفته و ستون پنجم که از داخل جامعه هزاره ها این مردم را از پشت خنجر زده، به قلم کاتب ثبت تاریخ شده است واگر اکنون خنجر و شمشیر را بدست مخالفین سراج التواریخ دهیم، شاید بدتر، پرقساوت تر ونا انسانی تر سناریویی سراج التواریخ را تکرار خواهند کرد. ناخن‌های که امروز علیه آثار کاتب فعالیت می‌کنند ومیخواهند که این گنیجینه ای وزین را تخفیف وتقلیل بخشند، همان کینه توزان بی شرمی هستند که همواره خباثت ها پراگنده اند و با نام، تاریخ، فرهنگ وتمدن هزاره ها عقده دارند. فراموش نکنیم که جنایت کاران جنایت کاراند، اما، این بیچارگان وضعیفان که توجیه گر جنایت شده و رذالت بخرج میدهند، در واقع جنایت کار تر از آفریدگان جنایت اند.
سفاهت و حماقت بیشتر از این خواهدشد که چهره های آکادمیک، اهل دانش، مورخان شناخته شده و قلم بدستان رسالت بر دوش، در باره سراج التواریخ و کاتب پژوهش ها انجام داده و تحقیق ها به عمل آورده و به متانت، وزین بودن و علمی بودن کاری کاتب مهرتآئید گذاشته و به تحسین آن پرداخته اند، این ژاژخایان، یاوه سرایان متعصب ونژاد گرا و بی سوادان عوام فریب سر آن دارد، تا تف بر خورشید انداخته و جریان شکوهمندی را سد نمایند. با این فراز از سخنان سید عسکر موسوی مورخ بلند و چهره ای ماندگار نوشته را به پایان می برم:” آنگاه که عصبیت ها جایشان را به خرد ورزی بدهد وآنگاه که قلم وبیان واندیشه به تولید آغاز کند وعوامل بازدارندگی محو وبازدارندگان خنثا شوند، بحث بیداری، از گونه ی کاتب را خواهیم شنید ودید.” آری! فی قلوبهم مرض فزادهم مرضا! سوره بقره آیت شریف قرآن.
یاداشت:
جملات دانشمند محترم سیدعسکر موسوی از مجله ی” سخن صبا” سال چهارم/ شماره دهم/ بهار ۱۳۹۲از صفحه ۲۳۷ و۲۳۶ نقل شده است.
منبع: رخ‌نمای فیسبوکی محمد سروش