پیکر ناکامورا روی دوش رییس جمهور غنی

۱۶ قوس ۱۳۹۸

مراسم وداع با پيكر ناكامورا

پیکر داکتر ناکامورا روی شانه های رییس جمهوری افغانستان