افزایش روابط بازرگانی میان افغانستان و اوزبیکستان

۰۲ میزان ۱۳۹۸