پربیننده ها

مارا در فیس بوک دنبال کنید

اشراف سند

وکلای ملت یا نفوذی‌های شورای امنیت ؟

۰۵ قوس ۱۳۹۹

فهرستی؛ از اسامیِ بیش از صدتن از اعضای ولسی‌جرگه، به آدرس خبرگزاری (رشد) حواله گردیده است که نشان می‌دهد، تعدادی از وکلای پارلمان، ماه‌وار تا سقف ۲۰۰۰۰۰ افغانی، از «شورای امنیت ملی» کشور معاش دریافت می‌کنند.

لاندې د ولسی. جرګې د استازو لېست دی چه امنیت شورا څخه تنخوا اخلی

یادونه باید وکړو چه اکثریتو حق بعضې اخلی

افسوس په داسې دوګه بازو استازو

ولایسیف الدین وفادار

نوم. ولایت. مبلغ.

۱- بسم الله محمد ، اروزګان ، ۸۰۰۰۰ً اف
۲- قدرت الله رحیمی ، اروزګان ،۸۰۰۰۰
۳- ګلالی محمدی ، اروزګان ، ۸۰۰۰۰ اف
۴- نرندر سنګ اهل هنود ، ۱۵۰۰۰۰ اف
۵- ضیاالدین اکاخیل ، بادغیس ،۱۲۰۰۰۰
۶- فریده بیګزاد ، بادغیس ،۸۰۰۰۰ اف
۷-محمد رحیم علیار ،بادغیس ۱۰۰۰۰۰
۸-سید محمد جمال ،بادغیس ۸۰۰۰۰
۹-نیکبخت فهیمی ،بادغیس ۸۰۰۰۰
۱۰- عبدالروف انعامی، بدخشان ۱۵۰۰۰۰
۱۱-حجت الله خردمند، بدخشان ۱۰۰۰۰۰
۱۲- مولوی ذبیح الله ، بدخشان ۱۰۰۰۰۰
۱۳-نیلوفر ابراهیمی ،بدخشان ۲۰۰۰۰۰
۱۴-صادقه ادیب. ، بدخشان ۱۰۰۰۰۰
۱۵-علم خان ازادی ، بلخ ۱۲۰۰۰۰ اف
۱۶- صیفوره نیازی ، بلخ ۸۰۰۰۰ اف
۱۷- فوزیه حمیدی ، بلخ ۸۰۰۰۰ اف
۱۸- برشنا ربیع ، بلخ ۸۰۰۰۰ اف
۱۹- ذکیه سنګین. ، پروان ۸۰۰۰۰ اف
۲۰- سامعه سادات ، پروان ۸۰۰۰۰ اف
۲۱-ثریا اکبری ، پکتیکا ۸۰۰۰۰ اف
۲۲- قاضی راحله ، پنجشیر ۱۰۰۰۰۰ اف
۲۳- ریس عبدالباقی ، تخار ۱۲۰۰۰۰ اف
۲۴- محمد عالم ساعی ، تخار ۲۸۰۰۰۰
۲۵- حبیبه دانش ، تخار ۱۰۰۰۰۰ اف
۲۶- نظیفه یوسفی بیک ، تخار ۱۰۰۰۰۰
۲۷- محمد کریم ، جوزجانی ،۱۰۰۰۰۰ اف
۲۸ – حلیمه صدف ، جوزجان ۹۰۰۰۰ اف
۲۹- کمال ناصر اصولی ،خوست ۱۵۰۰۰۰
۳۰-ساهره شریف ، خوست ،۸۰۰۰۰ اف
۳۱- سید داود ناصری ،دایکندی ۱۲۰۰۰۰
۳۲-شیرین محسنی دایکندی ، ۸۰۰۰۰
۳۳- قادر قلات وال ، زابل ، ۸۰۰۰۰ اف
۳۴- زهرا توخی ، زابل ،۸۰۰۰۰ اف
۳۵- حمیدالله بیګ ، سربل ۸۰۰۰۰ اف
۳۶- عزیزه جلیس ، سربل ، ۸۰۰۰۰ اف
۳۷- حیات الله، سمنګانی ،۱۲۰۰۰۰ اف
۳۸- مخدم ابدال الله سمنګان ، ۱۵۰۰۰۰
۳۹ – محبوبه رحمت ، سمنګان، ۱۰۰۰۰۰
۴۰-عتامحمد دهقان بور ، غور ، ۸۰۰۰۰
۴۱- عبدالظاهر ، غور ، ۸۰۰۰۰ اف
۴۲- فاطمه کوهستانی، غور ، ۸۰۰۰۰
۴۳- رقیه نایل ، غور ، ۸۰۰۰۰ اف
۴۴- محمد شاکر ، فاریاب ، ۸۰۰۰۰ اف
۴۵- رنګینه کارګر، فاریاب ، ۱۰۰۰۰۰ اف
۴۶- شفیقه سخا ، فاریاب ، ۸۰۰۰۰ اف
۴۷- فوزیه روفی ، فاریاب ، ۸۰۰۰۰ اف
۴۸- میرداد خان ، کاپیسا ، ۲۰۰۰۰۰ اف
۴۹- اقبال صافی ، کاپیسا، ۲۰۰۰۰۰ اف
۵۰- خدیجه الهام ، کاپیسا، ۱۰۰۰۰۰ اف
۵۱- استاد نعمت الله ، کنړ ، ۸۰۰۰۰ اف
۵۲-وژمه ساپۍ ، کنړ، ۸۰۰۰۰ اف
۵۳- جنرال عبدالمنیر،لغمان،۸۰۰۰۰ اف
۵۴- رفیع مموزی ، لغمان ، ۸۰۰۰۰ اف
۵۵- انجنیر قرار ، لغمان ، ۱۰۰۰۰۰ اف
۵۶-زیفنون صافی ، لغمان، ۸۰۰۰۰ اف
۵۷- اصف نبی زی ، لوګر ، ۱۰۰۰۰۰ اف
۵۸- هما احمدی ، لوګر ، ۸۰۰۰۰ اف
۵۹- ارین یون ، ننګرهار ، ۸۰۰۰۰ اف
۶۰- لیلماه ولی ، ننګرهار ، ۸۰۰۰۰ اف
۶۱- سایمه خوګیانی ، ننګرها، ۸۰۰۰۰ اف
۶۲- انیسه عمرانی ، ننګرهار ، ۸۰۰۰۰
۶۳- اسماعیل اتیکان، نورستان، ۱۰۰۰۰۰
۶۴-قمربانو اکبری ، نورستان، ۸۰۰۰۰
۶۵-فریده حمیدی ،نیمروز، ۱۰۰۰۰۰ اف
۶۶- ګل احمد نورزاد،نیمروز، ۱۰۰۰۰۰
۶۷- فاروق مجروح ، هرات، ۱۲۰۰۰۰ اف
۶۸- منورشاه بهادری ، هرات، ۱۰۰۰۰۰
۶۹-شاه پور پوپل ، هرات، ۸۰۰۰۰ اف
۷۰- قاضی نذیر احمد ، هرات، ۱۵۰۰۰۰
۷۱- رحیمه جامی ، هرات، ۸۰۰۰۰
۷۲-مسعوده کروخی، هرات،۸۰۰۰۰
۷۳- ناهید احمدی ، هرات، ۸۰۰۰۰
۷۴- سیمین بارکزی ، هرات، ۸۰۰۰۰
۷۵-شهناز غوثی ، هرات ،۸۰۰۰۰ اف
٧۶- محمد ظفر صادقی هلمند ٨٠٠٠٠ اف
٧٧- غلام وای افغان ، هلمند ،١۵٠٠٠٠ اف
٧٨- میرویس خادم ، هلمند ،١٠٠٠٠٠ اف
٧٩- شیرمحمد اخنذاده ، هلمند ،٢٠٠٠٠٠ اف
٨٠ – نسیمه نیازی ، هلمند ،٨٠٠٠٠ اف
٨١ – شگوفه نورزی ، هلمند ،٨٠٠٠٠ اف
٨٢ – سیداحمد خادم ، کندهار ١٠٠٠٠٠ اف
٨٣ – عارف نورزی ، کندهار ،٢٠٠٠٠٠ اف
٨۴ – فریبا احمدی ،کندهار ،٨٠٠٠٠ اف
٨۵ – ملالی اسحاق زی ، کندهاو ، ٨٠٠٠٠ اف
٨۶- پروین نامه ، کندهار ،٨٠٠٠٠ اف
٨٧- حلیمه عسکری ، میدان وردگ ٨٠٠٠٠ اف
٨٩- حمیده اکبری میدان وردگ ، ٨٠٠٠٠ اف
٩٠- عبدالروف ابراهیمی ، کندوز ، ٢۵٠٠٠٠ اف
٩١- کمال صافی ، کندوز ، ١٢٠٠٠٠ اف
٩٢ – شاخان شیرزاد ، کندوز ١٢٠٠٠٠ اف
٩٣ – محمدالدین همدرد ،کندوز ١٢٠٠٠٠ اف
٩۴ – محمد الله بتاش ، کندوز ، ١۵٠٠٠٠ اف
٩۵ – محمد عمرخان ، کندوز ، ١۵٠٠٠٠ اف
٩۶- نیلفر جلالی کوفی ، کندوز ،١٢٠٠٠٠ اف
٩٧- فاطمه عزیز ، کندوز ، ٨٠٠٠٠ اف
٩٨- اسدالله شهباز ، بغلان ،٢٠٠٠٠٠ اف
٩٩- شکریه عیسی خیل ،بغلان ،١٢٠٠٠٠ اف
١٠٠- نوریه حمیدی ، بغلان ،٨٠٠٠٠ اف
١٠١- حبیب افغان ، کوچی ، ٢٠٠٠٠٠ اف
١٠٢ – رسول خان کوچی ، ١٢٠٠٠٠ اف
١٠٣ – حمیده احمدزی ، کوچی ها ، ١٠٠٠٠٠ ١٠۴- فرزانه کوچی ، کوچی ها ،١٢٠٠٠٠ اف
١٠۵ – یارباز حمیدی پکتیا ،١٢٠٠٠٠ اف
۱۰۶راضیه سعادت ،پکتیا، ۱۲۰۰۰۰ اف
۱۰۷- صوفی عبدالرزاق،کابل ،۱۲۰۰۰۰
۱۰۸-عرفان الله عرفان،کابل ، ۱۵۰۰۰۰
۱۰۹-فاطمه عزیز ، کابل، ۱۵۰۰۰۰ اف
۱۱۰-نظیفه ذکی، کابل ، ۱۵۰۰۰۰ اف
۱۱۱-شینکی کروخیل ، کابل ، ۱۵۰۰۰۰
۱۱۲- مرسل نبی زاده، کابل ، ۱۲۰۰۰۰
۱۱۳-فوزیه ناصریار ، کابل، ۱۲۰۰۰۰
۱۱۴-روبینا جلالی ، کابل ، ۱۵۰۰۰۰
۱۱۵- مریم سما ، کابل، ۲۰۰۰۰۰ اف
۱۱۶-زهره نورزی ، کابل ، ۱۰۰۰۰۰
۱۱۷- پروین درانی ، کابل، ۱۰۰۰۰۰
۱۱۸-خداداد عرفانی ، غزنی، ۸۰۰۰۰
۱۱۹- نفیسه عظیمی ، غزنی، ۸۰۰۰۰
۱۲۰-شاه ګل رضایی ، غزنی، ۱۰۰۰۰۰
۱۲۱-علی اکبرقاسمی ، غزنی ، ۱۲۰۰۰۰
۱۲۲-محمد عارف ، غزنی ، ۱۲۰۰۰۰
۱۲۳-محمد علی ،غزنی، ۱۲۰۰۰۰
۱۲۴-محمد علی ،غزنی ،۱۰۰۰۰۰ اف

سه ماه توسط مجیدی وزیر پارلمانی
اجرا شده وکلا مفسد سه ما شده پیسه گرفته
از وزیر امور پارلمانی
بخاطر رای دهی بودیجه وه کابینه

رهبریِ ولسی‌جرگه؛ در تبانی با وزارتِ دولت در امور پارلمانی، بایستی در این باب وضاحتِ صریح و روشن به مردم افغانستان و حکومت بدهند که: آیا این وکلا کارمند هستند و یا اعضای محترم ولسی جرگه‌ی کشور ؟

خبرگزاری رشد