احصاییه: نزدیک به ۲۹۰ هزار شناس‌نامه برقی به شهروندان توزیع شده است

۰۲ میزان ۱۳۹۸