انتخابات پارلمانی افغانستان؛ رقابت ۴۱۷ زن برای ورود به خانۀ قانو

۰۲ میزان ۱۳۹۸